މިނިވަން ދުވަހުގެ ފުޅަނދު ބުރު

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މާލޭގެ މަގުތަކުުގައި ބޭއްވި ފުޅަނދު ބުރު: މިފަހަރުގެ ފުޅަނދުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ކާޓޫންތަކާއި ފިލްމްތަކުގެ ކެރެކްޓާތައް. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު، މުހައްމަދު އަޒާން
މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މާލޭގެ މަގުތަކުުގައި ބޭއްވި ފުޅަނދު ބުރު: މިފަހަރުގެ ފުޅަނދުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ކާޓޫންތަކާއި ފިލްމްތަކުގެ ކެރެކްޓާތައް. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު، މުހައްމަދު އަޒާން