ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ އީދު

28 ޖުލައި 2015 - މިނިވަންކަމަށް 51 އަހަރު ފުރުމާ ވިއްދައިގެން ދިވެހި ޒުވާނުން ބައިވެރިކޮށްގެން ބޭއްވި، ދިވެހި ފަންނާނުންގެމިޔުޒިކީ އީދު: މި ޝޯގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ޒުވާނުން ލަވަތައް ހުށަހަޅައިދިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
28 ޖުލައި 2015 - މިނިވަންކަމަށް 51 އަހަރު ފުރުމާ ވިއްދައިގެން ދިވެހި ޒުވާނުން ބައިވެރިކޮށްގެން ބޭއްވި، ދިވެހި ފަންނާނުންގެމިޔުޒިކީ އީދު: މި ޝޯގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ޒުވާނުން ލަވަތައް ހުށަހަޅައިދިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން