މާލޭ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ މަޝްރޫއު ފެށުން

ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަކުން ގުޅައިލުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފަ، މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަކަތައިގެ އެންމެ ބޮޑު އެ މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ، އަޅުއްވައި ދެއްވައި މަޝްރޫއު، އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުﷲ ގައްޔޫމް -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަކުން ގުޅައިލުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފަ، މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަކަތައިގެ އެންމެ ބޮޑު އެ މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ، އަޅުއްވައި ދެއްވައި މަޝްރޫއު، އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުﷲ ގައްޔޫމް -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު