އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގެ އުފެއްދުންތައް ގަނޑުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅުވި ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު: މިތަނުން ލިބެނީ އެސްޓީއޯއިން އެތެރެކުރާ ބާވަތްތައް.--އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގެ އުފެއްދުންތައް ގަނޑުކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅުވި ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު: މިތަނުން ލިބެނީ އެސްޓީއޯއިން އެތެރެކުރާ ބާވަތްތައް.--އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު