ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބަދަލު ގެނައުން

20 މޭ 2015: ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވަކި ކުރައްވާ އެ މަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ: ޔޫތް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރު، އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިރުތިޝާމް އާދަމް. -- އަވަސް ފޮޓޯ
20 މޭ 2015: ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވަކި ކުރައްވާ އެ މަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ: ޔޫތް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރު، އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިރުތިޝާމް އާދަމް. -- އަވަސް ފޮޓޯ
20 މޭ 2015: ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވަކި ކުރައްވާ އެ މަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ: ޔޫތް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރު، އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިރުތިޝާމް އާދަމް. -- އަވަސް ފޮޓޯ
20 މޭ 2015: ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވަކި ކުރައްވާ އެ މަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ: ޔޫތް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރު، އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިރުތިޝާމް އާދަމް. -- އަވަސް ފޮޓޯ
20 މޭ 2015: ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވަކި ކުރައްވާ އެ މަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ: ޔޫތް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރު، އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިރުތިޝާމް އާދަމް. -- އަވަސް ފޮޓޯ
20 މޭ 2015: ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވަކި ކުރައްވާ އެ މަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ: ޔޫތް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރު، އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިރުތިޝާމް އާދަމް. -- އަވަސް ފޮޓޯ
20 މޭ 2015: ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވަކި ކުރައްވާ އެ މަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ: ޔޫތް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރު، އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިރުތިޝާމް އާދަމް. -- އަވަސް ފޮޓޯ
20 މޭ 2015: ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވަކި ކުރައްވާ އެ މަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ: ޔޫތް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރު، އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިރުތިޝާމް އާދަމް. -- އަވަސް ފޮޓޯ
20 މޭ 2015: ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވަކި ކުރައްވާ އެ މަގާމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާ: ޔޫތް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރު، އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިރުތިޝާމް އާދަމް. -- އަވަސް ފޮޓޯ