ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިިފައިން "ކިކް އޮފް"

ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ
ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ
ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ
ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ
ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ
ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ
ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ
ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ
ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ
ރާއްޖޭން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންނަށްވާ ތައްޔާރީތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން 2015 މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. -- އަވަސް ފޮޓޯ