ދިރާގުގެ ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް

ދިރާގުގެ ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ފެށުން: މިއީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާގުން މިފެސްޓިވަލް ކުރިއަށްގެންދާ ފަސް ވަނަ ފަހަރު --އަވަސް ފޮޓޯ:އަފްޝީން ނަސީރު