ހުސައިން އާދަމް ބޭނުންކުރި ބަޑި ދައްކާލުން

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގައި ރާއްޖެ ހިފަން ހަތިޔާރާއެކު އެރި ދުޝްމަނުން ފަހަތަށް ޖައްސައި ސިއްސުވާލުމަށް ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބޭނުން ކުރި ބަޑި މިއަދު ވަނީ ދައްކާލާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގައި ރާއްޖެ ހިފަން ހަތިޔާރާއެކު އެރި ދުޝްމަނުން ފަހަތަށް ޖައްސައި ސިއްސުވާލުމަށް ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބޭނުން ކުރި ބަޑި މިއަދު ވަނީ ދައްކާލާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު