އެސްޓިއޯގެ ވެއާހައުސް ސޭލް

އެސްޓީއޯ އިން އަަހަރު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަމުން އަންނަ ވޭއާ ހައުސް ސޭލް ރޭ ވަނީ ފަށާފައި: އެ ސޭލްއަށް ވަރަށް ގިނަ ތަކެތި އަގުހެޔޮ އިރު އެތައް ބައެއްގެ ތަރުހީބު އެ ސޭލްއަށް އަންނަނީ ލިބެމުން. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
އެސްޓީއޯ އިން އަަހަރު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަމުން އަންނަ ވޭއާ ހައުސް ސޭލް ރޭ ވަނީ ފަށާފައި: އެ ސޭލްއަށް ވަރަށް ގިނަ ތަކެތި އަގުހެޔޮ އިރު އެތައް ބައެއްގެ ތަރުހީބު އެ ސޭލްއަށް އަންނަނީ ލިބެމުން. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު