ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

8 ނޮވެމްބަރު 2016 - އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާ ކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް މިއަދު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ބަޖެޓް ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވާފަ އެވެ. ބަޖެޓް ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެވެ. ބަޖެޓަށް މެންބަރުންގެ ބަހުސް ފަށާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
8 ނޮވެމްބަރު 2016 - އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާ ކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް މިއަދު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ބަޖެޓް ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވާފަ އެވެ. ބަޖެޓް ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެވެ. ބަޖެޓަށް މެންބަރުންގެ ބަހުސް ފަށާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް