ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުޅަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބެޖެޓް ދިރާސާ ކުރުން: މަޖިލީހުގެ މި އައަހަރުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީގައި ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު މިރޭގެ ސެޝަނަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިއަޔާއި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް ވަޑައިގެން ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވައި އަދި ކޮމެޓީގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފަ އެވެ. --އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުޅަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބެޖެޓް ދިރާސާ ކުރުން: މަޖިލީހުގެ މި އައަހަރުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީގައި ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު މިރޭގެ ސެޝަނަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިއަޔާއި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް ވަޑައިގެން ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވައި އަދި ކޮމެޓީގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފަ އެވެ. --އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު