އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް 2016

އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް 2016 - މިއަދު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ވަނަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ފަށާފައިވާއިރު އެ ފޯރަމް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. މި ފޯރަމްގައި 400 އަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ފޯރަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފުރާހު | އަވަސް
އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް 2016 - މިއަދު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ވަނަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ފަށާފައިވާއިރު އެ ފޯރަމް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. މި ފޯރަމްގައި 400 އަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ފޯރަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަފުރާހު | އަވަސް