ސަނީ ސައިޑް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް

ޕީއެސްއެމްއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީނ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސަނީ ސައިޑް މިޔުޒިކް ފެސްޓިވަލް" މިރޭ ފައްޓަވައި ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން. މި ފެސްޓިވަލް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވީ ހިލާލީގޭގައި ހުންނަވާ އެވެ. އޭގެފަހުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ޝޯ ބާއްވާ ކާނިވަލް ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ޝޯ ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ.މިރޭގެ ޝޯގައި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަރްމާން މަލިކްގެ ހުށަހެޅުންތައް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފަ އެވެ.އަރްމާންގެ އިތުރުން މިރޭ ވަނީ ޑީޖޭ ފައުޒާން ހަރަކާތްތައް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ. އޭގެ އިތުރަށް މަޝްހޫރު ދެ ބޮޑުބެރު ގުރޫޕް ކަމަށްވާ ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕާއި ކޮރިއެޓިކްސް ކްރޫގެ ހަރަކާތްތަށް ވަނީ ޝޯގައި ފެނިފައެވެ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް