މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލްގެ ދެވަނަ ރޭ

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕަޕްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ ގުޅިގެން ބޭއްވާ ސަނީސައިޑް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލްގެ ދެވަނަ ރޭގައި ވެސް ދިވެހި ފަންންނާނުންގެ ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ފެނިގެންގޮސްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް