ވީއައިއޭގެ ޕްރިވެޓް ޖެޓްތައް ދައްކާލުން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޕާކްކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަައް ދައްކާލުން: އާ އަހަރު ފެށުނު ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ރިކޯޑް އަދަދަަކަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓް އައި -- އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް