chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ވީއައިއޭގެ ޕްރިވެޓް ޖެޓްތައް ދައްކާލުން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޕާކްކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަައް ދައްކާލުން: އާ އަހަރު ފެށުނު ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ރިކޯޑް އަދަދަަކަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓް އައި -- އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!