އައިޔޫއެމްގެ ސްކޮލާޝިޕް ހަވާލުކުރުން

އައިޔޫއެމްގެ ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުން. މިރޭ އައިޔޫއެމްގައި މިކަމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް ދިހަ ފަރާތަކަށް ވަނީ ސްކޮލަޝިޕް ދީފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު