chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

އައިޔޫއެމްގެ ސްކޮލާޝިޕް ހަވާލުކުރުން

އައިޔޫއެމްގެ ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކުރުން. މިރޭ އައިޔޫއެމްގައި މިކަމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް ދިހަ ފަރާތަކަށް ވަނީ ސްކޮލަޝިޕް ދީފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!