އޮބާމާގެ ވެެރިކަމުގެ އެންމެ ސަޅި މަންޒަރުތައް

ބަރަކް އޮބާމާއަކީ އެމެރިކާ މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ" ކޫލް" ރައީސްއެވެ. އެނާގެ 'ކޫލް"ކަން މި ފޮޓޯތަކުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނެއެވެ. އޮބާމާއަކީ ވަރަށް ވެސް މާޖާ މިޒާޖެއް ގެންގުޅުއްވާ ރައީސެކެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން އޭނާއަކީ އާއިލާއަށް ވެސް ވަގުތު ދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން