chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

އޮބާމާގެ ވެެރިކަމުގެ އެންމެ ސަޅި މަންޒަރުތައް

ބަރަކް އޮބާމާއަކީ އެމެރިކާ މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ" ކޫލް" ރައީސްއެވެ. އެނާގެ 'ކޫލް"ކަން މި ފޮޓޯތަކުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނެއެވެ. އޮބާމާއަކީ ވަރަށް ވެސް މާޖާ މިޒާޖެއް ގެންގުޅުއްވާ ރައީސެކެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން އޭނާއަކީ އާއިލާއަށް ވެސް ވަގުތު ދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • ރައްދު

    ޝަމްޢޫން، އަހަރެން ބުނާނެ ވާހަކަ އެއް ނެތް، މިއީ ހަމަ ދަ ބެސްޓް ޕްރެޒިދެންޓް އެވާރ! ރޯލް މޮޑެލް އެއް ގޮތުގައި ބަލަން ވެސް ރަންގަޅު ހަމަ ދަ ބެސްޓް، އިތުރު ވާހަކަ އެތް ނެތް، މީނަ ހާ ހިތް ހެޔޮ އަދި ކޫލް އެންމެނާ ވެސް ގުޅޭ އަދި ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ނުގެންގުޅޭ ވެރިއެއްގެ ނަން އަޅެ ނިކަން ބުނެބަލަ؟

    CLOSE
  • ޝަމްޢޫން

    ބަލަ މީ ދެން ކާކުތަ އަހަރެމެން މާ މޮޅު މީހަކަށް ބަލަން؟ މީނަ ދިވެހިންގެ މެދުގަ ސެލެބްރިޓީ ހައްދަން އަވަސް އުޅޭތީ އަނެއްހެން ހައިރާނެއް ނުވޭ! ގިނަ ނޫސްވެރިންނަށް ނޭންގޭ ހެދޭ ނުހެދޭވެސް! އެތިކްސް އެކޯ މިއޮތީ ވަރެއްގެ!

    CLOSE