ސްނޯއިން ޔޫރަޕު ގަނޑުކޮށްލުން

މިދުވަސްވަރަކީ އޫރަޕް ބައްރުގެ ގައުމުތަކަށް ފިނި މޫސުމެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމު ތަކަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އަންނަނީ ފައިބަމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަށް ފުއްދުމަށްޓަކައި ގިނަ އުނދަގޫތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަށް ބުނެއެވެ. އަދި ގްރީސްގައި ސްނޯގައި ތާށިވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައި ވާއިރު މާގިނަ ނޫން ބަޔަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފައެވެ.:- ފޮޓޯ: ބީބީސީ/ ސީއެންއެން/ އަލްޖަޒީރާ/ ދަގާޑިއަން