މަސް މަރާ ބަޑިތައް އަތުލުން

އޮޅުވާލައިގެން މަސް މަރާ ބަޑިތަކެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވަނިކޮށް އަތުލައިގެންފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އިން ބުނީ އެ އިދާރާއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްމަރާ 21 ބަޑި އަތުލާފައިވާ ކަމަށާއި ކަނޑު މަގުން ރާއްޖެ އައި ބޯޓަކުން ހެދުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނައި އެ ތަކެއްޗަކީ ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން އެތެރެ ކުރި ބަޑިތަކެއް ކަމަށެވެ. އަތުލައިގަތީ މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ތެރޭގައިކަމަށެވެ.:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް