މިލާން ފެޝަން ވީކް

މިލާން ފެޝަން ވީކް: މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގައި ބޭއްވި މިލާން ފެޝަންވީކް. މެންސް ފޯލް ވިންޓަރ 2017-2018 ކަލެކްޝަންގައި ގިނަ ޑިޒައިނަރުންގެ ޑިޒައިންތައް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ. މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އޮންނަ ފެޝަން އިވެންޓެކެވެ.
ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގައި ބޭއްވި މިލާން ފެޝަންވީކް. މެންސް ފޯލް ވިންޓަރ 2017-2018 ކަލެކްޝަންގައި ގިނަ ޑިޒައިނަރުންގެ ޑިޒައިންތައް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.
ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގައި ބޭއްވި މިލާން ފެޝަންވީކް. މެންސް ފޯލް ވިންޓަރ 2017-2018 ކަލެކްޝަންގައި ގިނަ ޑިޒައިނަރުންގެ ޑިޒައިންތައް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.
ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގައި ބޭއްވި މިލާން ފެޝަންވީކް. މެންސް ފޯލް ވިންޓަރ 2017-2018 ކަލެކްޝަންގައި ގިނަ ޑިޒައިނަރުންގެ ޑިޒައިންތައް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.
ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގައި ބޭއްވި މިލާން ފެޝަންވީކް. މެންސް ފޯލް ވިންޓަރ 2017-2018 ކަލެކްޝަންގައި ގިނަ ޑިޒައިނަރުންގެ ޑިޒައިންތައް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.
ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގައި ބޭއްވި މިލާން ފެޝަންވީކް. މެންސް ފޯލް ވިންޓަރ 2017-2018 ކަލެކްޝަންގައި ގިނަ ޑިޒައިނަރުންގެ ޑިޒައިންތައް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.
ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގައި ބޭއްވި މިލާން ފެޝަންވީކް. މެންސް ފޯލް ވިންޓަރ 2017-2018 ކަލެކްޝަންގައި ގިނަ ޑިޒައިނަރުންގެ ޑިޒައިންތައް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.
ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގައި ބޭއްވި މިލާން ފެޝަންވީކް. މެންސް ފޯލް ވިންޓަރ 2017-2018 ކަލެކްޝަންގައި ގިނަ ޑިޒައިނަރުންގެ ޑިޒައިންތައް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ.
މިލާން ފެޝަން ވީކް: މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގައި ބޭއްވި މިލާން ފެޝަންވީކް. މެންސް ފޯލް ވިންޓަރ 2017-2018 ކަލެކްޝަންގައި ގިނަ ޑިޒައިނަރުންގެ ޑިޒައިންތައް ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ. މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އޮންނަ ފެޝަން އިވެންޓެކެވެ.