މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 2 ޕްރިމިއާކުރުން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން 2 ޕްރިމިއާ ކުރުން: މިރޭ ސްވަކް ސިނަމާގައި ޝޯ ޕްރިމިއާކުރި އިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޝޯއަށް ދިޔަ އެވެ. ޝޯ ޕްރިމިއާ ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން 2 ޕްރިމިއާ ކުރުން: މިރޭ ސްވަކް ސިނަމާގައި ޝޯ ޕްރިމިއާކުރި އިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޝޯއަށް ދިޔަ އެވެ. ޝޯ ޕްރިމިއާ ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް