ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ކެޔޮދޫގެ އާންމު މަންޒަރު ބަދަލުވެފައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މީހުން މަދު އަތޮޅު ކަމަށްވާ ވ. އަތޮޅު، ކެޔޮދޫއަކީ މި އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އެއް ރަށެވެ. އާބާދީއަކީ 830 އެވެ. ހިތް ހެޔޮ، މީހުނާ ގުޅާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅަމުން އަންނަ މި ރަށުގައި ސިއްހީ މަރުކަޒެއް ހުރެ އެވެ. އެތާނގައި ޑޮކްޓަރަކާއި ދެ ނަރުހުން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަށުގެ ސްކޫލްގައި ގްރޭޑް 10 އާ ހަމައަށް ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައެއް ނެތެވެ.