ބޮބްއަށް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ލިބުނު ވަގުތުކޮޅު

ދެވަނަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްއަކަށް މުހައްމަދު ތަސްނީމް (ބޮބް) ހޮވަައިފި އެވެ:- އަހުމަދު ޝުރާއު، އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް
ދެވަނަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްއަކަށް މުހައްމަދު ތަސްނީމް (ބޮބް) ހޮވަައިފި އެވެ:- އަހުމަދު ޝުރާއު، އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް