މުލަރޯދައާ އެކު މާރުކޭޓް ތޮއް ޖެހިފައި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މުޅި މާރުކޭޓް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ އެކި ބާވަތްތަކުން ފުރާލާފަ އެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ވެސް މުޅި މާރުކޭޓް އޮތީ ފައްކާވެފަ އެވެ. ރާއްޖެ ތެރޭގެ އެކި ރަށް ރަށުގެ އެކި ބާވަތްތަކުން މުޅި މާރުކޭޓް ވަނީ ފުރާލާފަ އެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އެ ތަކެތި ގަންނަން އެތައް ބަޔަކުން ވަނީ އެތަން ފުރާލާފަ އެވެ.