ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ރޯދަމަހުގެ ކަރާ ފުނި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރޯދަމަހުގައި އެންމެ ގަދައަށް ވާހަކަދެކެވޭ މޭވާއަކަށް ވެގެން ގޮސްފައިމިވަނި ކަރައެވެ. ރޯދަމާހައި އެކު މާލާގެ މާރުކޭޭޓުތަށް ފުނިޖައްސާލަނި ކަރާތެކެވެ. މި އަހަރުވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ. މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކަރާވަނީ ވަރަށް ތިޔާގިވެފައެވެ.