"ބޮސް" ލޯންޗް ކުރުން

ފިލްމް "ބޮސް" ލޯންޗު ކުރުން: ދިވެހި ފިލްމު ޕްރިޑިއުސަރު / ޑައިރަކެޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާގެ އާ ފިލްމު ބޮސް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފައިވާއިރު ފިލުމުގެ ބަތޮލުގެ ބައި ދީފައި ވަނީ އާ ތަރިއަކަށެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް