5 ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓް ނެރުމުގެ ހަފްލާ

މުޅިން އަލަށް އެމްއެމްއޭއިން ދައުރުވާ ފައިސާގެ ތެރެއަށް ނެރެން ނިންމާފައިވާ 5 ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓް ތައާރަފް ކުރުމަށް މިއަދު އެމްއެމްއޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާ. މި ހަފްލާގައި ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓް ނެރުމުގެ އިތުރަށް ވަކި ލާރި ނެގޭނެ ވެންޑިން މެޝިނެއްގެ ހިދުމަތް ވެސް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ފަށާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
މުޅިން އަލަށް އެމްއެމްއޭއިން ދައުރުވާ ފައިސާގެ ތެރެއަށް ނެރެން ނިންމާފައިވާ 5 ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓް ތައާރަފް ކުރުމަށް މިއަދު އެމްއެމްއޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާ. މި ހަފްލާގައި ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓް ނެރުމުގެ އިތުރަށް ވަކި ލާރި ނެގޭނެ ވެންޑިން މެޝިނެއްގެ ހިދުމަތް ވެސް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ފަށާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު