ދިގުރަށް ސާފުކުރުން

އދ. ދިގުރަށް:  އަހުމަދު ޝުރާއު
ބައިނަލްއަގުވާމީ "ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ" ފާހަގަކޮށް ގިނަ ރައްރަށެއްގައި ވަނީ ރަށު ތެރެއާއި ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އދ. ދިގުރަށުގައި ވެސް އިއްޔެ ވަނީ މިހަރަކާތް ބާއްވައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ޖަމާކޮށް ރަށުތެރެ ރީތި ކޮށްފަ އެވެ. ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށުގެ އަންހެންވެރިންނާއި ފިރިހެންވެރިން އަދި ޒުވާނުން ވެސް ވަނީ މި ހަރަކާތުގައި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބައިނަލްއަގުވާމީ "ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ" ފާހަގަކޮށް ގިނަ ރައްރަށެއްގައި ވަނީ ރަށު ތެރެއާއި ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އދ. ދިގުރަށުގައި ވެސް އިއްޔެ ވަނީ މިހަރަކާތް ބާއްވައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ޖަމާކޮށް ރަށުތެރެ ރީތި ކޮށްފަ އެވެ. ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށުގެ އަންހެންވެރިންނާއި ފިރިހެންވެރިން އަދި ޒުވާނުން ވެސް ވަނީ މި ހަރަކާތުގައި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ގޮނޑުދޮތް ސާފުކޮށް ކުނިތަކެއް އެއްގަމަށް އަރުވަނީ :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށުގެ އިސްރަށްވެއްސެއް ރަށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންވެސް ވަނީ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައި- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ރަށްސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތް ނިންމާލުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ރަށްސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ރަށްސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ފަޅު ސާފުކުރުމަށް ޑައިވަރުންގެ ޓީމް ފުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްކުރެވުނު ބައެއް ކުނިތަށް - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ރަށްސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތް ނިންމާލުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ރަށްސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތް - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ރަށްސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތް ނިންމާލުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ރަށްސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ އިސްރައްވެއްސެއް - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދިގުރަށު ރައްޔިތުން ރަށްސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ފަޅު ސާފުކުރުމަށް ޑައިވަރުންގެ ޓީމް ފަޅުތެރޭގައި ޑައިވް ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް