ދިގުރަށުގެ ދިރިއުޅުން

ދިގުރަށް:  އަހުމަދު ޝުރާއު
އދ. ދިގުރަށަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ރަށެކެވެ. އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ސާފުތާހިރު ބަޔެކެވެ. ރަށުން ފެންނަނީ ރަށްފުށުގެ ސާދާ ކަމާއި ހިތްގައިމު ކަމެވެ. އަދި، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގައި ރަށް ފައްކާވަމުން އަންނަ ރަށެެކެވެ. އެ ރަށުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ކަމަކީ ރަށުގެ ތުނޑި އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ކިލޯ މީޓަރު ހުންނަ އެ ތުނޑިއަކީ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި ވެސް މަގުބޫލު ތުނޑިއެކެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އދ. ދިގުރަށަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ރަށެކެވެ. އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ސާފުތާހިރު ބަޔެކެވެ. ރަށުން ފެންނަނީ ރަށްފުށުގެ ސާދާ ކަމާއި ހިތްގައިމު ކަމެވެ. އަދި، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގައި ރަށް ފައްކާވަމުން އަންނަ ރަށެެކެވެ. އެ ރަށުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ކަމަކީ ރަށުގެ ތުނޑި އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ކިލޯ މީޓަރު ހުންނަ އެ ތުނޑިއަކީ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި ވެސް މަގުބޫލު ތުނޑިއެކެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް އުންދޯލި ހެއްލަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި ހަލީމާއްތަ މަޑުކޮށްލައިގެން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ބަދަރުމަތީގައި ހިޔާކޮށްފައި ހުރި އުންދޯޔެއްގައި ކާފައާއި ކަފަދަރި މަޑުކޮށްލައިގެން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކު މަހެއް ބާނާލައިގެން މަސްދައްކާލަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ތުނޑީގެ ދިގުމިން ފެންނަ ޑްރޯން ފޮޓޯއެއް:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ކުޑަކުއްޖަކު މާ ހޮވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރެާއު | އަވަސް
ރަށުގެ އަތިރިމަތީގެ ޑްރޯން ފޮޓޯއެއް: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ކުޑަކުދީންތަކެއް އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގަހަކަށް އަރައި:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މަސްވެރިޔަކު ދާ ވިޔުމުގެ މަސައްކަތުގައި:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ދައްތައަކު ފަންގި ވިޔަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށު ތެރޭގައި މާކަނާއެއް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ދެކުއްޖަކު ޑްރޯން އުދުއްސާތަން ބަލާލަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ކުއްޖަކު އަތިރިމަތިން ދުވެލަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޭބޭއަކު ޑިންގީ އެއް ސާފުކުރުމުގައި:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ކިޔަވަމުންއަންނަ ދެ ދަރިވަރަކު ލެޕްޓޮޕްއިން ފިލާވަޅެއް ބަލާލަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށެއްގެ މަގުމަތީޣައި މީހަކު ކުނި ކަހާއިރު ކުޑަކުދިންތަކެއް ކުޅެނީ: ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ މަދެއް ނުވޭ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ތުނޑި ސަރަހައްދުގައި ދެ މީހަކު ހިންގާލައިފައިދަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ޑްރޯން ފޮޓޯއެއް: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި ހުރި އުންދޯޔެއްގައި އަވަސްގެ ނޫސްވެރިއަކު މަޑުކޮށްލައިގެން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ތުނޑީގެ ދިގުމިން ފެންނަ ޑްރޯން ފޮޓޯއެއް:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ތުނޑި:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފަންސި ވިޔަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ޑްރޯން ފޮޓޯއެއް: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މަސްވެރިޔަކު ދާވިޔަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރަށުގެ ހިތްގައިމުކަން ފެންނަ ޑްރޯން ފޮޓޯއެއް:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް