އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

އުރީދޫގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ދަރުބާރުގޭގައި ކުލަ ގަދަކޮށް ބާއްވާފަ އެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ވަނީ މެމްބަރަކު އިންތިހާބުވެސް ކޮށްފަ އެވެ. 283 ވޯޓާއެކު އެ މަގާމަށް އިންތިހާބު ކުރީ މިހާރު ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވަމުންގެންދާ އަހުމަދު ޒުހޫރެވެ. މި ޖަލްސާގައި އުރީދޫގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ސިންގްހަ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ އެވެ. ވިކްރަމް ސިންގްހަ އަކީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގައި 3 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އުރީދޫގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ރޭ ވަނީ ދަރުބާރުގޭގައި ކުލަ ގަދަކޮށް ބާއްވާފަ އެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ވަނީ މެމްބަރަކު އިންތިހާބުވެސް ކޮށްފަ އެވެ. 283 ވޯޓާއެކު އެ މަގާމަށް އިންތިހާބު ކުރީ މިހާރު ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވަމުންގެންދާ އަހުމަދު ޒުހޫރެވެ. މި ޖަލްސާގައި އުރީދޫގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ސިންގްހަ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ އެވެ. ވިކްރަމް ސިންގްހަ އަކީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގައި 3 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ކުރީގެ ސީއީއޯ ވިކްރަމް ސިންހަ އަދި މިހާރު އޫރީދޫގެ ސީއީއޯކަން ފުރުއްވަމުންދާ ނަޖީބް ހާން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ކުރީގެ ސީއީއޯ ވިކްރަމް ސިންހަ އިސްތިއުފާއަށް ފަހު ހިއްސާދާރުންނާ ވަދާއީ ސަލާމް ކުރައްވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އިންތިހާބު ވި އާ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރު ބޯޑުގެ އެހްން މެންބަރަކާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އިންތިހާބުވި އާ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރުއަށް މާ ބޮޑިއެއް އަރުވަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ކުރީގެ ސީއީއޯ ވިކްރަމް ސިންހަ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޫރިދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް