ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭސް

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ތަފާތު ކާރު ރޭސް ކަމުގައިވާ ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭސް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި ރޭހުގައި ދުނިޔޭގެ 30 ގައުމަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ. މިއަހަރަކީ މި ރޭހަށް ތިރީސް އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ. މި ރޭހުގައި ބޭނުންކުރާ ކާރު ތަކަކީ އިރުގެ ހަކަތަ ބޭނުން ކޮށްގެން ދުއްވާ ކާރުތަކެކެވެ. ފޮޓޯ| ބީބީސީ
ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭހުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭހުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭހުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭހުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭހުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭހުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭހުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭހުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ސޯލާ ޗެލެންޖް ރޭހުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ