އާރްއޯ އެނެކްސް އިފްތިތާހް ކުރުން

ސަރުކާރުގެ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީގެ ފެން އުފައްދާ އާ މަރުކަޒު ނުވަތަ އާރްއޯ އެނެކްސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އިފްތިތާހްކޮށްދީފައެވެ. އަލަށް ހުޅުވި މަރުކަޒަކީ ދުވާލަކު 5000 ކޮޑި މީޓަރުގެ ފެން އުފެއްދޭ އަދި އިތުރު 5000 ކޮޑިމީޓަރުގެ ފެންޕަލާންޓެއްވެސް ގާއިމްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މަރުކަޒެކެވެ. :- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކޮށް ދެއްވަނީ:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
?????????????? ???? ???????? ???????? ?????????? ?????????????????? ?????? ???????? ????????:- ???? | ?????? ??????
?????????????? ???? ???????? ???????? ?????????? ?????????????????? ?????? ???????? ????????:- ???? | ?????? ??????
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކޮށް ދެއްވަނީ:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކޮށް ދެއްވަނީ:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކޮށް ދެއްވަނީ:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކޮށް ދެއްވަނީ:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކޮށް ދެއްވަނީ:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ފެންކުންފުނީގެ ފެން އުފައްދާ މަރުކަޒު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތަހުކޮށް ދެއްވަނީ:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް