ރައީސް އިސް ރަށްވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއިއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓްލޭޑީ، ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ އިސް ރަށްވެހިންނާ ރޭ ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ. އެ ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ދިޔައީ ރަސްފަންނުގަ އެވެ. އެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށްވެހިން ވަޑައިގެން ރައީސްއާ ސަލާމް ކުރައްވާ ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ރިޒާ | އަވަސް