ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑް ހަފުލާ

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ހަފުލާގެ ގޮތުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާ ނޫސްވެރިކަމުގައި އެކި ރޮނގު ރޮނގުން މިދިއަ އަހަރުގެ އެވޯޑްތައް ހާސިލް ކުރި ނޫސްވެރިންނަށް އެވޯޑާއި އިނާމް ރޭ ވަނީ ދީފަ އެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ގާލާ އިވެންޓް އޮތީ މާލޭގެ ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގަ އެވެ. - ޔޫސުފް ރިޒާ | އަވަސް
ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ހަފުލާގެ ގޮތުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާ ނޫސްވެރިކަމުގައި އެކި ރޮނގު ރޮނގުން މިދިއަ އަހަރުގެ އެވޯޑްތައް ހާސިލް ކުރި ނޫސްވެރިންނަށް އެވޯޑާއި އިނާމް ރޭ ވަނީ ދީފަ އެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ގާލާ އިވެންޓް އޮތީ މާލޭގެ ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގަ އެވެ. - ޔޫސުފް ރިޒާ | އަވަސް