ހެޕީމާކެޓްގެ އާ ފިހާރަ ހުޅުވުން

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓްކޮށް ވިއްކާ 'ހެޕީ މާކެޓް' ގްރޫޕަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ ފަސް ވަނަ އައުޓްލެޓެއް މިވަނީ ހުޅުވާފައި. އަމީރު އަހުމަދު މަގުގައި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ވަގުތީ އިމާރާތުގެ ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ހުންނަ އެ ފިހާރަ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި ހެޕީމާކެޓްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު(ސީއީއޯ) އަލީ އިހުސާން.
ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓްކޮށް ވިއްކާ 'ހެޕީ މާކެޓް' ގްރޫޕަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ ފަސް ވަނަ އައުޓްލެޓެއް މިވަނީ ހުޅުވާފައި. އަމީރު އަހުމަދު މަގުގައި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ވަގުތީ އިމާރާތުގެ ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ހުންނަ އެ ފިހާރަ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި ހެޕީމާކެޓްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު(ސީއީއޯ) އަލީ އިހުސާން.
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް
ހެޕީމާކެޓްގެ އާ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން:- ޝަމްއޫނު މުހައްމަދު | އަވަސް