ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުން

ދިރާގުގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ، އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމު 22 ބައިވެރިން ފުރިހަމަކުރުން- ފޮޓޯ: ޔޫސުފު ރިޒާ| އަވަސް