"ރަންޒަމާން"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން

ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް (ފެއިމް) އަދި އިންޑިއަން ކަލްޗާ ސެންޓާ ގުޅިގެން "ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ނަމުގައި އަންނަ މަހު މިޔުޒިކް ޝޯއެއް ބާއްވާނެ އެވެ. ޝޯގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު މިހާރު ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ އެވ. ޝޯގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ އަވަސް އެވެ. ޝޯ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތެއް އަދި އަށްވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޝޯގައި ކުރީގެ އަދި މިހާރު ފަންނާނުންނާއެކު ޖުމްލަ 23 ފަންނާނެއްގެ ހުށަހެޅުން ފެންނާނެ އެވެ. އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
"ރަންޒަމާން - އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް"ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް