ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ 99 އަހަރު ފާހަގަކުރުން

ދުނިޔޭގައި ކުރި ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ 99 އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް މި ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ އެކި ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކި އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި 2 މިނިޓުގެ ސުކޫޓުތަށް ވަނީ މި ގައުމުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުން ވަނީ އެ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ސިފައިންގެ ހަނދާންތަށް އާކޮށްފައެވެ.
ވެސްޓާން ފްރޮންޓް އެސޯސިއޭޝަންގައި ކެނޮޓޮފްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ފޯސެސް ނެޓްވާކް
ސްރީލަންކާގެ ނޭވީ އިން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގެނައި ސުކޫތް: ފޮޓޯ : ބީބީސީ
ޕްރިންސެސް އޭން ، ވައިޕްރެސް މޮނިއުމެންޓުގައި މިދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވުން:- ފޮޓޯ : ބީބީސީ
ސާބިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަރުވެ ދިޔަ ސިފައިންގެ ހަދާންތަށް އާކުރުން:- ފޮޓޯ : ބީބީސީ
ނިޔާވި ސަފައިންގެ ޝަރަފުގައި އެރުވީ ވަދާއީ ކުރުނީސް އެރުވުން:- ފޮޓޯ | ސިޓީ އެމް
ސޮކޮޓްލޭންޑްގެ ކޮމާންޑޯ މެމޯރިއަލްގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބައިވެރިވަނީ :- ފޮޓޯ | ސިޓީއެމް
ކޮސޯވޯގެ އޯތޮޑެކްސް ސިމެޓްރީގައި ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ސިފައިންއަށް ޝަރަފު އެރުވުން:- ފޮޓޯ | ސިޓީއެމް
ކޮސޯވޯގެ އޯތޮޑެކްސް ސިމެޓްރީގައި ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ސިފައިންއަށް ޝަރަފު އެރުވުން:- ފޮޓޯ | ސިޓީއެމް
ފްރާންސްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގެންދދިޔަ ހަރަކާތް:- ފޮޓޯ : ސިޓީއެމް
ފްރާންސްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގެންދދިޔަ ހަރަކާތުގައި ފްރާންސްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ:- ފޮޓޯ : ސިޓީއެމް
ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ހަދާނުގައި: ފޮޓޯ | ސިޓިއެމް
ސޮކޮޓްލޭންޑްގެ ކޮމާންޑޯ މެމޯރިއަލްގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބައިވެރިވަނީ :- ފޮޓޯ | ސިޓީއެމް
ފުރތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ޕޮޕީސް- ފޮޓޯ : ސިޓީއެމް
ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި ވެޓަރަންއެއް - ފޮޓޯ : ސިޓީއެމް
ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ވަރުވި ސިފައިންގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއް - ފޮޓޯ : ސިޓީއެމް