ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވުމުން ބުފޮން ރިޓައާކުރުން

ސްވިޑެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޕްލޭއޮފް މެޗުން ނަތީޖާ ނުނެނެރެވި އިޓަލީއަށް ވޯލްޑްކަޕްގެ ޖާގަ ގެއްލުމާއި އެކު ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ގޯލްކީޕަރ އަދި އިޓަލީ ގެ ކެޕްޓަން ޖިއާންލުއީޖީ ބޮފޮން މިވަނީ ގައުމީޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައި އެކަން މިޗަށްފަހު ދިން އިންޓަވިއުގައި އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިއީ 1958 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އިޓަލީއަށް ވޯލްޑްކަޕްގެ ޖާގަ ގެއްލުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޖަރުމަންގައި 2006 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީއަށް ހޯދައިދިން ކީޕަރު ބުނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހުމުން އޭނާ ދެރަ ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދެރަ ވަނީ ރޭގެ ނަތީޖާއިން އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅައަށް އޭގެ އަސަރު ކުރާނެތީ ކަމަށެވެ. ބުފޮން ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް 175 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. ރޭގެ މެޗަށްފަހު ބުފޮން ގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިއައީ ވަރަށްވެސް ހިއްދަތި މަންޒަރުތަކެކެވެ. :- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސެވެޑަންއާއި އެކު ކުޅުން މެޗަށްފަހު ބޮފުން ހިއްދަތިވެފައި:- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން