chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

އެޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް: ޑރ. ޕާންޑިއަން ވިންގް

ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް މިވަނީ އިތުރު ބޮޅެއް އިތުރުވެފައެވެ. އެޑީކޭގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށް ބަލިމީހުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ތަރައްގީކުރި ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތް މިވަނީ ރަސްމީކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައެވެ. މި އިމާރާތަށް ނަންދެވިފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހިދުމަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ފާއިތުވި 2014 ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަވި ޑރ. އާރު ސޭޖީ ޕާންޑިއަން އަށެވެ. އެ އިމާރާތަށް "ފާންޑިއަން ވިންގް" ގެ ނަމުން ނަން ކިޔާފައިވަނީ ޑރ. ޕާންޑިއަން އާއި އޭނާގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ޑރ. ޕާންޑިއަންއަށް ހާއްސަ ކުރެެވުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ޑރ. ޕާންޑިއަންއަށް ހާއްސަ ކުރެެވުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!