އެޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް: ޑރ. ޕާންޑިއަން ވިންގް

ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް މިވަނީ އިތުރު ބޮޅެއް އިތުރުވެފައެވެ. އެޑީކޭގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށް ބަލިމީހުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ތަރައްގީކުރި ނުވަ ބުރީގެ އިމާރާތް މިވަނީ ރަސްމީކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައެވެ. މި އިމާރާތަށް ނަންދެވިފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހިދުމަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ފާއިތުވި 2014 ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަވި ޑރ. އާރު ސޭޖީ ޕާންޑިއަން އަށެވެ. އެ އިމާރާތަށް "ފާންޑިއަން ވިންގް" ގެ ނަމުން ނަން ކިޔާފައިވަނީ ޑރ. ޕާންޑިއަން އާއި އޭނާގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ޑރ. ޕާންޑިއަންއަށް ހާއްސަ ކުރެެވުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ޑރ. ޕާންޑިއަންއަށް ހާއްސަ ކުރެެވުން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގައި ހިދުމަތް ދެނީ: ކިއު ނަމމްބަރުތަކާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީތައް ބެލުމަށް އޭޑީކޭއިން ވަނީ ވައިބާއާއި ޓެލެގްރާމްއަށް ރޮބޮޓެއް ތައާރަފްކޮށްފަ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދެނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް