މަޖިލިސް މެންބަރު ސިނާން މިނިވަން ކުރުން

ރާއްޖެ ވަޑައިގަތްތަނުން އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރު ކުރި މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން މިނިވަން ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. ސިނާން ވަކީލް ވިދާޅުވީ ސިނާން ދޫކޮށްލަން ޝަރީއަތުން ނިންމީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ސިނާން ވާތީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ފުލުހުން ގެންގުޅުނު އިޖުރާއަތްތަކުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށެވެ. ސިނާން މިނިވަން ކުރުމާއި އެކު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އޭނާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް