chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފޮޓޯ

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ

ޕީޕީއެމްގެ ރުމާލު 2 ޖަގަހައިގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވި ޖަލްސާ: އެ ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވި މި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވަނީ މި ދިމާވި ކަންތައްތައް ހަމަޔަކަށް އެޅި، "ނަސްރު" ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!