ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ

ޕީޕީއެމްގެ ރުމާލު 2 ޖަގަހައިގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވި ޖަލްސާ: އެ ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވި މި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވަނީ މި ދިމާވި ކަންތައްތައް ހަމަޔަކަށް އެޅި، "ނަސްރު" ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް