ރައީސްއަށް އަންހެނުންގެ ތާއިދު ދައްކާލުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަންހެނުންގެ ތާއިދު އޮތްކަން ދައްކަން ރޭ މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަންހެނުން ބައިވެރިވިއިރު، ވާހަކަ ދެއްކީ ވެސް އަންހެނުންނެވެ. ރައީސް ވެސް ޖަލްސާގައި އަންހެނުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް