އިދިކޮޅު އެމްޕީއިން މަޖިލީހަށް ވަންނަން ސިފައިން ހުރަސް އެޅުން

އިދިކޮޅު މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަދެ، މަޖިލިސް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ސާފުކުރަން މިއަދު މަޖިލީހަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސިފައިން އެ މެންބަރުންނަށް ހުރަސް އަޅައި ވަނަ ނުދީ ވަނީ ހިފަހައްޓައިފައެވެ. ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި ގޭޓާ ހިސާބުން ސިފައިން ވަނީ އެ މެންބަރުން ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އިރުކޮޅެއް ފަހުން މެންބަރުންނަށް ގޭޓުން ވަދެވޭ ގޮތްވި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ތެރެއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ސިފައިން ތިބީ އެތުރިފަ އެވެ. އަދި ފަހުން ފުލުހުން ވަނީ މެމްބަރުންނާއި ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ބޭރު ކޮށްލާފައެވެ.:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް