އެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދިނުން

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓްގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ހައިސްކޫލެއްގެ ތެރޭގައި އިއްޔެ އެ ސްކޫލުގެ ކުރީގެ ދަރިވަރަކު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 17 މީހުން މަރުވެ، އެތައް ބަޔަަކު މިވަނީ ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. ހަމަލާތައް ދިނީ ނިކޮލަސް ކްރޫޒް ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ މިހާރު ހުރީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ސްކޫލުތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން މަގުމަތިން ވެސް ދެމީހަކު މަރާލާފަ އެވެ. ބަޑީގެ ހަމަލާދިނުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ކައިރީގައިވާ ކޮރަލް ސްޕްރިންގްސް ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށުންނެވެ. އޭނާއަކީ ހާދިސާ ހިނގި ސްޓޯން މޭން ޑަގްލަސް ހައި ސްކޫލުން އަހުލާގީ މައްސަލައަކާ ހެދި ކަނޑާލާފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. -- ފޮޓޯ : ޗިކާގޯ ޓަރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓްގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ހައިސްކޫލެއްގެ ތެރޭގައި އިއްޔެ އެ ސްކޫލުގެ ކުރީގެ ދަރިވަރަކު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 17 މީހުން މަރުވެ، އެތައް ބަޔަަކު މިވަނީ ޒަހަމް ކޮށްލާފައެވެ. ހަމަލާތައް ދިނީ ނިކޮލަސް ކްރޫޒް ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ މިހާރު ހުރީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ސްކޫލުތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން މަގުމަތިން ވެސް ދެމީހަކު މަރާލާފަ އެވެ. ބަޑީގެ ހަމަލާދިނުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ކައިރީގައިވާ ކޮރަލް ސްޕްރިންގްސް ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށުންނެވެ. އޭނާއަކީ ހާދިސާ ހިނގި ސްޓޯން މޭން ޑަގްލަސް ހައި ސްކޫލުން އަހުލާގީ މައްސަލައަކާ ހެދި ކަނޑާލާފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. -- ފޮޓޯ : ޗިކާގޯ ޓަރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ސަލާމަތްވި ދަރިވަރަކު ބެލެނެވެރިޔާއާއި އެކީ:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް އިއްޔެަގއި ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެތަނުން ދަރިވަރުން ނެރެނީ.:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާ ދިންކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކްރުޒް:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ބެލެނެވެރިން ހިތާމައިގައި:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ބެލެނެވެރިން ހިތާމައިގައި:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ފުލުހުން އެސަރައްދުގައި ފޯރި މަރަނީ.:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ބެލެނެވެރިން ހިތާމައިގައި:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ބެލެނެވެރިން ހިތާމައިގައި:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް އިއްޔެަގއި ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެތަނުން ދަރިވަރުން ނެރެނީ.:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް އިއްޔެަގއި ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެތަނުން ދަރިވަރުން ނެރެނީ.:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ބެލެނެވެރިން ހިތާމައިގައި:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް އިއްޔެަގއި ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެތަނުން ދަރިވަރުން ނެރެނީ.:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ފުލުހުން އެސަރައްދުގައި ފޯރި މަރަނީ.:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ސަލާމަތްވި ދަރިވަރަކު ބެލެނެވެރިޔާއާއި އެކީ:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ފުލުހުން އެސަރައްދުގައި ފޯރި މަރަނީ.:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ފުލުހުން އެސަރައްދުގައި ފޯރި މަރަނީ.:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް އިއްޔެަގއި ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެތަނުން ދަރިވަރުން ނެރެނީ.:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ބެލެނެވެރިން ހިތާމައިގައި:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ސަލާމަތްވި ދަރިވަރަކު ބެލެނެވެރިޔާއާއި އެކީ:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ސަލާމަތްވި ދަރިވަރަކު ބެލެނެވެރިޔާއާއި އެކީ:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާ ދިންކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކްރުޒް:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން
މެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ޕާކްލޭންޑްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ބެލެނެވެރިން ހިތާމައިގައި:- ފޮޓޯ | ޗިކާގޯ ޓްރައިބިއުން