މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުން

ރައީސް އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިއަދު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ޔާމިން ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްލި ހާލަތުގެ ނުރައްކާ އިއުލާންކޮށްފައި ބޭއްވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމެވެ. މި ޖަލްސާ ވަނީ އިދިކޮޅުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްްފައެވެ. އަދި ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނިންމި މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައެވެ.:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރައީސް އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިއަދު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ޔާމިން ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްލި ހާލަތުގެ ނުރައްކާ އިއުލާންކޮށްފައި ބޭއްވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމެވެ. މި ޖަލްސާ ވަނީ އިދިކޮޅުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްްފައެވެ. އަދި ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނިންމި މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައެވެ.:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް