އެސްއޯއީ ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުން

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން މިވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ 38 މެމްބަރުންގެ ރުހުން ލިބިގެންނެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީވެސް 38 މެމްބަރުންނެވެ. އިދިކޮޅު މެމްބަރުންވަނީ މި ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައެވެ. - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް