ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އަހަރަށް ހުޅުވައި ދެއްވައި މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރޭ ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާފަ އެވެ. މި ޖަލްސާ ބާއްވާފައި ދަރުބާރުގޭގައެވެ. - ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އަހަރަށް ހުޅުވައި ދެއްވައި މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރޭ ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާފަ އެވެ. މި ޖަލްސާ ބާއްވާފައި ދަރުބާރުގޭގައެވެ. - ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް