ވަކިން ލޯބިންގެ ޕްރިމިއާ

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމު "ވަކިން ލޯބިން" މިވަނީ މިހާރު ޕްރިމިއާކޮށްފަ އެވެ. މި ފިލްމްގެ ޕްރިމިއާ އޮތީ އޮލިމްޕަހުގައަ އެވެ. ފިލްގެ ޕްރިމިއާއިން ފިލްމްގެ ގިނަ ކާސްޓުންތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމު "ވަކިން ލޯބިން" މިވަނީ މިހާރު ޕްރިމިއާކޮށްފަ އެވެ. މި ފިލްމްގެ ޕްރިމިއާ އޮތީ އޮލިމްޕަހުގައަ އެވެ. ފިލްގެ ޕްރިމިއާއިން ފިލްމްގެ ގިނަ ކާސްޓުންތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް