ރެހެންދި އެވޯޑް 2018

ގައުމީ ހިދުމަތުގައި އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ރެހެންދި އެވޯޑް މިއަހަރު ތިން އަންހެނަކަށް ދީފި އެވެ. އެވޯޑު ހޯދި ތިން އަންހެނުންނަކީ ވެސް މިއަހަރު އަލަށް ތައާރަފުކުރި ދެ ދާއިރާއިން އިނާމު ހޯދި ތިން ފަރާތެކެވެ. ރެހެންދި އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ގައުމީ ހިދުމަތުގައި އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ރެހެންދި އެވޯޑް މިއަހަރު ތިން އަންހެނަކަށް ދީފި އެވެ. އެވޯޑު ހޯދި ތިން އަންހެނުންނަކީ ވެސް މިއަހަރު އަލަށް ތައާރަފުކުރި ދެ ދާއިރާއިން އިނާމު ހޯދި ތިން ފަރާތެކެވެ. ރެހެންދި އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް